CZ / ENG


AK Termer » Tarif

Advokátní tarif

Zásady poskytování právní pomoci

 • Právní pomoc je poskytována na základě smlouvy (písemné či ústní) a za odměnu.
 • Právní vztah s klientem se řídí smlouvou a úpravou zákona.
 • Výše i způsob placení odměny se řídí tímto tarifem a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. „O odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb“ (dále jen AT).
 • V odůvodněných případech lze poskytnout slevy z níže uvedených sazeb.

Způsob stanovení a výše odměny

 1. Zastupování v civilních a obchodních věcech

  Odměna se stanovuje podle počtu úkonů a hodnoty věci v souladu s AT. Minimální výše odměny za jeden úkon činí 2.500 Kč. Klientovi náleží tzv. přísudek (náhrada nákladů v plné výši, pokud však výše náhrady za zastupování převyšuje odměnu stanovenou dle AT, má advokát nárok na vyplacení rozdílu těchto částek.

  V případě vymáhání pohledávek lze domluvit odměnu z hodnoty vymoženého plnění. V takovém případě se naplatí odměny podle úkonů, ale pouze předem dojednaná procentní odměna ze skutečně vymožené částky. Advokátovi též náleží přísudek v plné výši.

 2. Trestní obhajoba

  Odměna za trestní obhajobu je účtována podle počtu úkonů. Odměna za jeden úkon činí:

  a) Částka 2.500 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let.

  b) Částka 3.500 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let a nepřevyšuje deset let.

  c) Částka 4.000 Kč, jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody převyšující deset let, anebo za který lze uložit výjimečný trest.

 3. Příprava smluv

  Odměna je zásadně účtována úkonově a z hodnoty věci v souladu s AT. Oproti AT však snižujeme počet účtovaných úkonů na dva úkony, bez ohledu na rozsah práce.

  U nájemních smluv se hodnota věci počítá jako součet dvouletého nájemného a hodnoty investice do pronajímaných prostorů.

  Nelze-li hodnotu věci určit, je odměna účtována hodinovou sazbou ve výši 2.200 Kč/hod.

 4. Rejstříkové věci

  Založení s. r. o. ......................................................15.000 Kč (s cizím prvkem 20.000 Kč)
  Založení a. s. (bez veřejného úpisu akcií) ........30.000 Kč (s cizím prvkem 40.000 Kč)
  Založení a. s. s veřejným úpisem akcií, fúze, akvizice (včetně „due diligence“) ..... sazba 3.000 Kč/hod
  Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku ........................................ sazba 2.200 Kč/hod

 5. Právní pomoc v insolvenčním řízení

  Odměna se stanovuje podle počtu úkonů a hodnoty věci v souladu s AT. Hodnotou věci se rozumí výše aktiv dlužníka ke dni převzetí věci. Zpracování návrhu na oddlužení je účtováno paušální sazbou ve výši 10.000 Kč.

 6. Advokátní úschova

  Účtuje se jako jeden úkon právní pomoc z hodnoty věci takto:

  • Z částky do jednoho milionu ................................. 5.000 Kč
  • Z částky nad jeden milion ...................................... 1.000 Kč za každý započatý milion
  • Z částky nad deset milionů ....................................... 500 Kč za každý započatý milion
 7. Ostatní právní pomoc

  Právní pomoc shora neuvedená je účtována hodinovou sazbou ve výši 2.200 Kč/hod.

 8. Paušální odměna

  Individuálně lze sjednat paušální odměnu za vyřízení jedné či několika věcí, případně paušální odměnu za všechny věci vyřízené v určitém časovém období.

 9. Náhrada účelně vynaložených nákladů

  • Klient je povinen nahradit kanceláři všechny náklady účelně vynaložené v souvislosti s poskytováním právní služby, např. poplatky státu a orgánům samosprávy, poplatky notářské, znalečné, náhrada cestovních výdajů, poštovné, telefonní poplatky, náklady na kopírování a opisy.
  • Náklady na poštovné, telefonní poplatky, místní cestovné a režijní materiál se hradí v rámci režijního paušálu. Režijní paušál činí 10 % z hodnoty odměny a je připočítáván ke všem výše uvedeným druhům odměny. V případech, kdy je dohodnuta odměna z hodnoty vymožené pohledávky, platí klient náhradu těchto nákladů jednorázovou paušální sazbou ve výši 3.000 Kč.
  • Cestovné mimo Prahu je hrazeno ve výši dle platných předpisů o cestovních náhradách.
  • V ostatních směrech plně platí úprava § 13 AT.
 10. Náhrada za promeškaný čas

  • Náhrada za promeškaný čas se plně řídí § 14 AT s tím, že výše této náhrady činí 500 Kč za každou započatou půlhodinu.

Způsob placení odměny

 • Záloha na právní pomoc se zásadně platí při uzavření smlouvy v plné výši předpokládané odměny a výdajů. Klient je povinen v průběhu věci zálohu navýšit, pokud se ukáže jako nedostatečná.
 • Po skončení věci nebo po uplynutí sjednaného období (v případě paušálních smluv) je vystaven klientovi daňový doklad, na kterém je zúčtována složená záloha.
 • Záloha je splatná bezprostředně po uzavření smlouvy o právní pomoci. Splatnost odměny je 10 dní od vystavení daňového dokladu. V případě prodlení mohou být účtovány úroky z prodlení v zákonné výši.
 • K odměně a dalším shora uvedeným platbám je účtována DPH v zákonné výši (v současnosti 20 %).

Sazba odměny za jeden úkon právní pomoci z hodnoty věci dle AT

Hodnota věci:

 1. Do 500 Kč.........................................................300 Kč
 2. Přes 500 Kč do 1.000 Kč ...............................500 Kč
 3. Přes 1.000 Kč do 5.000 Kč ..........................1.000 Kč
 4. Přes 5.000 Kč do 10.000 Kč ........................1.500 Kč
 5. Přes 10.000 Kč do 200.000 Kč ....................1.500 Kč
  a 40 Kč za každých započatých 1.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč
 6. Přes 200.000 Kč do 10 mil. .........................9.100 Kč
  a 40 Kč za každých 10.000 Kč, o které hodnota převyšuje 200.000 Kč
 7. Přes 10 mil. ................................................... 48.300 Kč
  a 40 Kč za každých započatých 100.000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 mil.

PŘISPÍVÁME

Podporujeme Fond ohrožených dětí

Konto bariéry

SOS dětské vesničky

All right reserved. Advokátní kancelář JUDr. David Termer 2010

O nás | Kontakty | Tým